Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie NKKM kompiuterių mokykloje vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

Teikdami savo asmens duomenis NKKM jūs patvirtinate, kad esate 16 metų amžiaus ir vyresni. Asmenys jaunesni nei 16 metų negali teikti NKKM jokių asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį-duomenų subjektą, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokius požymius kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šiuo atveju duomenų valdytojas yra NKKM kompiuterių mokykla.

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis, ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos asmens duomenis valdžios institucijos laikosi taikomų, duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių, duomenų apsaugos taisyklių.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys apie asmens sveikatą, lytinį gyvenimą ir/ ar lytinę orientaciją.

ASMENS DUOMENYS

Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

NKKM renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, t. y. jūsų sutikimu bei siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytą sutartį.

Informacijos gavimas iš trečiųjų šaltinių

NKKM gali gauti jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šaltinių, kiek tai leidžia teisės aktų reikalavimai, bei susieti juos su jūsų pateiktais duomenimis, informacija. Asmens duomenis gaunant ne iš jūsų NKKM informuos jus apie tokį duomenų gavimą per pagrįstą laikotarpį.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

NKKM tvarko duomenis paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo, užklausų administravimo tikslais.

Tvarkomi asmens duomenys

NKKM tvarko šiuos jūsų duomenis:

 • jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate svetainėje www.nkkm.lt pildydami registracijos formą (vardas, pavardė, amžius, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • duomenis, kuriuos pateikiate sudarydami neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartį, neformaliojo vaikų švietimo krepšelio panaudojimo sutartį (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lankytojo vardas, pavardė ir asmens kodas);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami jūsų sutikimu, ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytą sutartį;
 • Vaizdo stebėjimo duomenys (stebimas įėjimas į patalpas), kai lankotės NKKM filiale, esančiame Laisvės pr. 116A, Vilniuje.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenis NKKM saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

NKKM siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys bei kita informacija apie NKKM lankytojus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Asmens duomenų teikimas

Jūsų duomenis NKKM gali teikti:

 • jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • kitiems tretiesiems asmenims jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas konkrečiu atveju.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

NKKM veikla internetinėje erdvėje atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis NKKM laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Jūs turite teisę kreiptis į NKKM su prašymu:

 • suteikti informaciją apie NKKM tvarkomus jūsų asmens duomenis;
 • ištaisyti ar sunaikinti jūsų asmens duomenis, kai jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
 • ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi;
 • suteikti informaciją apie NKKM tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į NKKM šiais kontaktais:

El. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Tel. 8 671 55 688
Paštu Lakūnų g. 24, 09108 Vilnius

Nepavykus išspręsti klausimo su NKKM ir jeigu Jums kelia susirūpinimą NKKM veikimas/ neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.